jesteś tutaj: Strona główna   ->   Konkursy   ->   CAD TERMA 2012   ->   Регламент

REGULAMIN KONKURSU

CAD TERMA

Konkurs dla architektów i projektantów wnętrz

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udziału w konkursie „Cad Terma”.

2. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.architekci.termaonline.com, pod numerem telefonu 058 694 05 45 begin_of_the_skype_highlighting BEZPŁATNIE 058 694 05 45 end_of_the_skype_highlighting, a także pod adresem marketing@termagroup.com.

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II. Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Terma Sp. z o.o., Czaple 100, 80-298 Gdańsk, dalej zwana Organizatorem.

 

III. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu wnętrza, zaprojektowanego z wykorzystaniem

produktu/ów Terma Sp. z o.o.

 

IV. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie dowolnego wnętrza z wykorzystaniem produktu/ów Terma Sp. z o.o.

2. Przez zaprojektowanie dowolnego wnętrza rozumie się aranżację dowolnego pomieszczenia z wykorzystaniem produktu/ów Terma Sp. z o.o.

3. Konkurs ma formę otwartą.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5. Konkurs jest anonimowy do momentu rozstrzygnięcia i ogłoszenia jego wyników.

6. Konkurs trwa od 10.12.2012 r. do O8.03.2013 r.

7. Konkurs obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

V. Uczestnicy

1. Konkurs skierowany jest do architektów i indywidualnych projektantów wnętrz, a także do pracowni architektonicznych (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Terma Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin (tj. zstępni, wstępni, małżonkowie i powinowaci w tym samym stopniu, rodzeństwo oraz jego zstępni, wstępni).

3. W przypadku uczestnictwa w konkursie wyżej wymienionych osób wszelkie działania jak i ich skutki są nieważne. W przypadku zdobycia którejś z nagród w konkursie, nie powstaje obowiązek jej wydania przez Organizatora.

 

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Przesłanie projektu wraz z krótkim opisem oraz swoimi danymi, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.architekci.termaonline.com. Rejestracja prac jest możliwa po zalogowaniu się do portalu.

2. Zgłoszony projekt musi zawierać przynajmniej 1 produkt Terma Sp. z o.o.

3. Wymogi techniczne: format projektu: *JPG, waga pliku maksymalnie do 5 MB.

4. Opis projektu jest dowolny i może zawierać maksymalnie 500 znaków.

5. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 projekty.

6. W konkursie mogą brać udział wyłączenie projekty autorskie, które nie były wcześniej nigdzie prezentowane.

7. W konkursie wezmą udział wszystkie projekty, które zostaną przesłane do Organizatora nie później niż ostatniego dnia konkursu (08.03.2013 r.), do godziny 24:00. Prace nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane przez Jury przy rozstrzyganiu konkursie.

 

VII. Nagrody

1. O rozstrzygnięciu konkursu zdecyduje specjalnie powołane Jury, które będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

2. Nagroda główna 6 000 zł *

3. II nagroda: dowolnie wybrany przez laureata grzejnik/i o wartości do 3500 zł* <

4. III nagroda - dowolnie wybrany przez laureata grzejnik/i o wartości do 1500 zł *

5. Nagrody dodatkowe/wyróżnienia – wieszaki ZIP i KUKA.

6. Dodatkowa nagroda dla każdego uczestnika konkursu - wzornik kolorów specjalnych Terma

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 15.03.2013 r.

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowanie na stronie internetowej www.architekci.termaonline.com oraz przesłane formie newslettera do wszystkich uczestników konkursu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nazwisk i nadesłanych prac wszystkich laureatów na łamach stron internetowych Organizatora oraz innych materiałów promocyjnych firmy.

10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

11. Nagrody przyznane w konkursie zostaną wydane w ciągu 2 miesięcy od zakończenia konkursu oraz dostarczone za pośrednictwem przedstawiciela Organizatora, drogą pocztową lub poprzez firmę kurierską.

12. Organizator, na wniosek JURY, zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych oraz odstąpienia od przyznania nagród za poszczególne miejsca.

* kwota brutto – wypłacona nagroda zostanie pomniejszona o 10% podatku dochodowego.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Do momentu oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu dane osobowe uczestników pozostają tajne.

2. Punkt VIII podpunkt 1 nie dotyczy Administratora systemu.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4. Administratorowi systemu nie wolno ujawniać danych osobowych uczestników do momentu oficjalnego ogłoszenia wyników.

5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.architekci-termaonline.com oraz wysłanie go do Organizatora konkursu wraz z projektem i opisem jest równoznacznie z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Terma Sp. z o.o., dla potrzeb Konkursu CAD Terma oraz dla celów marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.).

7. W razie niepodania przez Uczestnika danych koniecznych do wzięcia udziału w konkursie Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w konkursie.

8. Uczestnik ma prawo do wglądu oraz zmiany podanych przez siebie danych.

9. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

11. Udział w Konkursie Cad Terma i przesłanie projektu jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem przez Uczestnika na Organizatora wszelkich, autorskich praw majątkowych do projektu, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Powyższe oznacza w szczególności, iż Organizator ma prawo do nieodpłatnego korzystania z przesłanych projektów na wszystkich polach eksploatacji.

12. Terma Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji nadesłanych projektów.

 

IX. Terminarz

· Rozpoczęcie konkursu – 10.12.2012 r.

· Zakończenie nadsyłania prac – 08.03.2013 r.

· Obrady jury – 11.03.2013 r. – 15.03.2013 r.

· Ogłoszenie wyników – 18.03.2011 r.

· Termin wydania nagród – do 17.05.2013 r.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Złożenie projektu i formularza jest jednoznaczne z potwierdzeniem i przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że projekt został wykonany osobiście oraz nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich.

2. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykonaniem i przesłaniem projektu, z naruszeniem przez Uczestnika praw osób trzecich.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.